Algemene voorwaarden

1. Toepasselijke voorwaarden

1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.

1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

1.3 Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Vie Juwelen bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Vie Juwelen ingeschakelde derden.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Er is sprake van een definitieve verkoopsovereenkomst tussen de klant en Vie Juwelen van zodra Vie Juwelen de bestelling van de klant ontvangen heeft. De klant ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per e-mail. Vie Juwelen kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv.: in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Vie Juwelen behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Vie Juwelen nemen naar eigen goeddunken en zonder verder motivering. Zij zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen.

Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/of is er mogelijk een fout opgetreden (bv.: foutief e-mailadres, spamfilter,...). Gelieve bij problemen contact op te nemen via info@viejuwelen.be.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in deze voorwaarden of op een andere wijze, heeft de consument het recht om Vie Juwelen mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen tien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstovereenkomst. Vie Juwelen zal de klant als het product onbeschadigd en ongedragen is, het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen. De verzendkosten zoals vermeld onder artikel 4.1. blijven evenwel verschuldigd.

De producten dienen volledig , onbeschadigd en met zegel te worden teruggestuurd in de originele verpakking, in de doos waarin de klant ze heeft ontvangen, voorzien van de daartoe bestemde speciale adressticker. Het pakje dient vervolgens te worden afgegeven in een bpostpunt, waarna de klant een afgiftebewijs ontvangt dat hij samen met zijn leverbon bewaart.

Voor zover de klant nog gebruik wenst te maken van het artikel 2.2. eerst lid bedoelde verzakingsrecht, zal hij de producten tijdens de verzakingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. De producten dienen ook steeds met de originele etiketten en/of labels te worden teruggestuurd.

Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Vie Juwelen zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

2.3 Overeenkomstig artikel 80, § 4 van de Handelspraktijkenwet heeft de consument evenwel niet het recht om van de aankoop af te zien bij de hierna vermelde contracten:

a. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de in artikel 2.2., eerst lid vermelde verzakingstermijn;

b. betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter dragen of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

2.4 Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Vie Juwelen streeft er naar best vermogen naar om elk product minimaal beschikbaar te houden. Vie Juwelen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, zal Vie Juwelen dit zo snel mogelijk melden aan de klant, waarna deze kan beslissen zijn bestelling te annuleren.

2.5 De levering gebeurt uitsluitend op het grondgebied van België. Bestellingen/leveringen buiten dit grondgebied worden niet aanvaard.

2.6 De overeenkomst kan worden gesloten in het Nederlands.

3. Prijzen & betalingen

3.1 De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Vie juwelen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.

3.3 Vie Juwelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

3.4 Voor alle aankopen accepteert Vie Juwelen betalingen via bankoverschrijving. Bij betaling via bankoverschrijving worden de producten verstuurd na ontvangst van de betaling door Vie Juwelen.

3.5 Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12%) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10%), met een minimum van vijftig euro (€ 50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.

4. Levering

4.1 Het product wordt geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Er wordt per bestelling een vaste verzendkost aangerekend van € 2,00.

4.2 De leveringstermijn verschilt van product tot product. De opgave van deze termijn is slechts indicatief. Vie Juwelen streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van Vie Juwelen totdat zij volledig werden betaald.

6. Klachten & Garantie

6.1 Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde of indien het beschadigd aankomt, kan de klant dit product terugsturen aan Vie Juwelen, volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als deze beschreven onder artikel 2.2., zulks binnen veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De klant kan daarbij aankruisen op de retourbon dat het artikel beschadigd was bij ontvangst of dat het niet beantwoordt aan hetgeen hij besteld had, en dat hij een nieuw of het juiste artikel wenst te ontvangen. Vie Juwelen zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, de klant vervolgens een nieuw of het juist product toesturen. De klant betaalt alsdan geen bijkomende verzendkosten hiervoor.

6.2 De klant geniet bij de aankoop van één of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de klant niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De klant zal Vie Juwelen van een gebrek aan overeensteming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgelegd.

7. Verlies of diefstal

7.1 Vie Juwelen is niet aansprakelijk voor beschadiging,verlies of diefstal van het product na verzending ervan.

7.2Vie Juwelen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan.

8. Overmacht

Vie Juwelen kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige, niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door Vie Juwelen van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, staking, lock-out, onderbreking van de postdiensten, enz..

9. Diversen

9.1 De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.

9.2 Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

9.3 Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Vie Juwelen zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.

10. Toepasselijk recht en bevoegd rechter.

10.1 Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.

11. Adresgegevens

Vie Juwelen (Sander Claes Development bvba) - Klaproosstraat 21 - 3210 Linden - www.viejuwelen.be - info@viejuwelen.be

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x